Podmínky a způsob ubytování

1. Hotel Bouček (dále jen „hotel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 14 h do 20 h. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.

4. Klient, který se ubytuje před 06.00 h, resp. trvá na ubytování před 12.00 h, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl hotel s klientem jinak.

5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11.00 hodin

Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.

6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.

7. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

8. Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem hotelu nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.

9. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem. Klient je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy např. nevyklánět se z oken, nepřelézat zábradlí, nevstupovat na nezabezpečená místa, bezpečně chodit po schodišti. Klient je povinen dodržovat požární předpisy. Nevstupovat do míst, která jsou určena pouze pro zaměstnance hotelu.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

10. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Při pobytu delším než 7 dní je klient povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud se hotel s klientem nedohodli jinak. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.

11. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.

12. Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50 % až 100 % z ceny ubytování. Rezervace se pro hotel stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet hotelu.

13. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

14. Hotel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky, telefonicky nebo dle následujících podmínek:

Hotel Bouček:
Klasický pobyt (cena BAR):
Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději 48 HODIN před Vaším příjezdem. V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte do hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

Rezervace s nutností předplatby:
Celková částka za ubytování (po odečtení depozitu zaplaceného v okamžiku rezervace) bude účtována hotelem v den vytvoření rezervace a je nevratná. Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení tohoto typu rezervace bude hotel účtovat celkové náklady ubytování.

Rezervace na pobyty se slevou a všechny pobytové balíčky:
Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději 30 DNŮ před Vaším příjezdem. V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte do hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

Zodpovědnost hotelu a klienta

15. Hotel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části hotelu podle obecně závazných předpisů.

16. Hotel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.

17. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

18. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

19. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti hotelu třetím osobám. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.

20. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.

21. V pokoji a společenských prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení hotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

22. V hotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) osobních počítačů či tabletů. V hotelu platí přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně (např. zapalování svíček).

23. Ve všech prostorách hotelu platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.

24. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.

25. V hotelu platí zákaz ubytování zvířat.

26. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okno, zamknout dveře. Za ztrátu klíčů účtuje hotel částku 500,- Kč za svazek.

27. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.

28. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách hotelu.

29. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách hotelu společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených.

30. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

31. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

32. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.

33. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

34. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti LAFA a.s ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Ubytovací řád je platný od 10.10.2016